شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال

علوي-12

نت بانو
بسيار زيبا
نت بانو
عهد ما نيست ، به ديدار کسي،کو زنده است، دل او شاد کنيم کار ما شادي مرحومان است نام تکليف الهي به لبم بود، چه بود؟ آه يادم آمد، صله مرحومان واعظ آمد پايين، مجلس از دوست تهي گشت عجيب صحبت زنده شدن چون گرديد، ذکر خوبي هايم همه بر لب خشکيد
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top