شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو

علوي-12

علوي-12
طرفداران آقاي ولايتي و معتقدان به تعامل بخوانند!
راي ما ولايتي راي ما ولايتي راي ما ولايتي راي ما ولايتي
آن لايک ولايتي...
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top